Mahatma Gandhi

Taj Mahal from Krupa Sindhu Gurunathan